Senior-EM 2012 - Kaunas

  Foto. Bjørn Berg Johansen  
Rapid Chess Rapid Chess Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7 Runde 8 Runde 9

Per Ofstad - GM Kupreichik Viktor D.

Bord 1 -GM Kupreichik Viktor D. - GM Sveshnikov Evgeny
Bord 2 -IM Mochalov Evgeny V - FM Levchenkov Vitaly


Odd Birkestrand

Vainovska Valentina - Per Ofstad